Процедури

Актуални

Процедурата се възлага във връзка с изпълнение на проект BG05M9OP001-1.022-0031-С01 “Повишаване производителността на труда в ГАМА КОНСУЛТ и ИЮ Консулт чрез специфични обучения” по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.022 "СПЕЦИФИЧНИ ОБУЧЕНИЯ", финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2014-2020" 

Свали необходимите документи

Процедурата се възлага във връзка с изпълнение на проект “Обучения по общуване на чужди езици за служителите на Гама Консулт " по процедура BG05M9OP001-1.021 - ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА, Оперативна програма 2014BG05M9OP001 - Развитие на човешките ресурси

Свали необходимите документи

Прекратени/стари

Процедурата се възлага във връзка с изпълнение на проект BG05M9OP001-1.022-0031-С01 “Повишаване производителността на труда в ГАМА КОНСУЛТ и ИЮ Консулт чрез специфични обучения” по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.022 "СПЕЦИФИЧНИ ОБУЧЕНИЯ", финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2014-2020" 

Свали необходимите документите

Решение за прекратяване на процедурата за избор на изпълнител 

 

Процедурата се възлага във връзка с изпълнение на проект BG05M9OP001-1.022-0031-С01 “Повишаване производителността на труда в ГАМА КОНСУЛТ и ИЮ Консулт чрез специфични обучения” по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.022 "СПЕЦИФИЧНИ ОБУЧЕНИЯ", финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2014-2020" 

Свали необходимите документите

Решение за прекратяване на процедурата за избор на изпълнител

 

Процедурата се възлага във връзка с изпълнение на проект BG05M9OP001-1.022-0031-С01 “Повишаване производителността на труда в ГАМА КОНСУЛТ и ИЮ Консулт чрез специфични обучения” по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.022 "СПЕЦИФИЧНИ ОБУЧЕНИЯ", финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2014-2020" 

Свали необходимите документите

Решение за прекратяване на процедурата за избор на изпълнител

 

Обява за процедура за открит избор на изпълнител по ПМС N 55/12.03.2007 за "Доставка на софтуер и оборудване за технологична модернизация на "ГАМА КОНСУЛТ - Калинкин, Прокопов и си-е" СД

Свали необходимите документите

 

Тръжна документация във връзка с “Доставка, инсталиране и тестване на високоспециализирани софтуерни продукти и технологично оборудванe в ГАМА КОНСУЛТ”

Свали необходимите документите

 

Тръжна документация във връзка с “Доставка, инсталиране и тестване на високоспециализирани софтуерни продукти и технологично оборудванe в ГАМА КОНСУЛТ” 30-12-2016г.

Свали необходимите документите

 

Отговори на въпроси

Тръжна документация във връзка с “Доставка, инсталиране и тестване на високоспециализирани софтуерни продукти и технологично оборудванe в ГАМА КОНСУЛТ” 30-12-2016г.

Отговор - 2012-10-23

©   1997 - 2023
Gamma Consult