Проекти

Проект

Европейски съюз, Европейски фонд за регионално развитиеОперативна програма развитие на човешките ресурси
Проект и главна цел: BG05M9OP001-1.057-0319-C01 “По-добро качество на работните места в Гама Консулт и ИЮ Консулт чрез обучения на служителите” - Повишаване производителността и качеството на труда и създаване на условия за устойчива заетост.

Бенефициент: ГАМА КОНСУЛТ-КАЛИНКИН, ПРОКОПОВ И С-ИЕ СД

Партньор: ИЮ Консулт ЕООД

Обща стойност: 206 857.00 лева, от които 122 513.73 лева европейско и 21 620.07 лева национално съфинансиране.

Начало: 01.06.2020
Край: 30.06.2023

 

Проект

Европейски съюз, Европейски фонд за регионално развитиеОперативна програма иновации и конкурентноспособност
Проект и главна цел: Провеждане на индустриални научни изследвания за разработване на иновативна система за персонализиран подход при профилактика, диагностика и препоръки за лечение на дисбиоза по BG16RFOP002-1.005-0335-C01от 30.05.2018г., финансиран по процедура BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации’’ на Оперативна програма ‘’Иновации и конкурентоспособност’’ 2014-2020.
Общата цел на проекта е да се повиши конкурентоспособността и иновационния капацитет на дружеството в подкрепа за ускорено усвояване на технологии и методи подобряващи ресурсната ефективност, и прилагането на ИКТ подходи в персонална медицина, диагностика и индивидуална терапия.

Бенефициент: ГАМА КОНСУЛТ-КАЛИНКИН, ПРОКОПОВ И С-ИЕ СД

Обща стойност: 636 093.86 лв., от които 421 605.54 лв. европейско и 74 401.00 лв. национално съфинансиране.

 

Проект

Европейски съюз, Европейски фонд за регионално развитиеОперативна програма развитие на човешките ресурси
ГАМА КОНСУЛТ-КАЛИНКИН, ПРОКОПОВ И С-ИЕ СД изпълнява проект: “Обучения по общуване на чужди езици за служителите на Гама Консулт”, по договор № BG05M9OP001-1.021-0374-С01, финансиран по процедура BG05M9OP001-1.021 „ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Общата стойност на проекта е 34 650.00 лева, от които 29 452.50 лева европейско и 5 197.50 лева национално съфинансиране. Безвъзмездната финансова помощ е 100%.

Общата цел на проекта е да се повиши производителността на труда и качеството на работните места чрез подобряване на знанията и уменията на заетите лица в Гама Консулт.

Основните дейности по проекта са: Дейност 1: Организиране и провеждане на обучения по общуване на чужди езици, в т.ч.
  • Обучение по английски език
  • Обучение по немски език


Очакваните резултати от изпълнението на проекта са:
  • Организирани и проведени обучения по Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици” както следва: английски език за 36 лица, немски език за 9 лица;
  • Отчетено присъствие на минимум 80% от хорариума за чуждоезиковото обучение /общо за 300 часа/ за всяко едно от обучаваните лица;
  • Издържан заключителен изпит за придобити знания - от страна на 45 обучени лица;
  • Издадени документи, доказващ завършеното обучение - сертификати за преминато обучение и придобито ниво на владеене на езика на 45 лица.


Срокът на изпълнение на проекта е 14 месеца - от 01.05.2018 до 31.12.2019 г.

 

Проект за повишаване на конкурентноспособността

Европейски съюз, Европейски фонд за регионално развитиеОперативна програма иновации и конкурентноспособност
"Гама Консулт – Калинкин, Прокопов и СИ-Е" изпълнява проект "Повишаване конкурентоспособността на ГАМА КОНСУЛТ чрез въвеждане на високоспециализирани софтуерни продукти и технологично оборудванe" по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", процедура: BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“, на стойност 319 360 лв., от които 65.32% - 208 612 лв. безвъзмездна помощ. Срокът на изпълнение на проекта е 12 месеца, от 29.03.2016 до 29.03.2017 г. Реализацията на проекта ще позволи на предприятието посредством внедряването на нови технологии, да засили икономическата си ефективност, да повиши технологичното си равнище, а оттам - да подобри пазарния си резултат, изразен в по-добри цени за по-високо качество, увеличен обем на производство и услуги при намалено използване на ресурси.

©   1997 - 2023
Gamma Consult