Проекти

Проект за повишаване на конкурентноспособността

Европейски съюз, Европейски фонд за регионално развитиеОперативна програма иновации и конкурентноспособност
"Гама Консулт – Калинкин, Прокопов и СИ-Е" изпълнява проект "Повишаване конкурентоспособността на ГАМА КОНСУЛТ чрез въвеждане на високоспециализирани софтуерни продукти и технологично оборудванe" по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", процедура: BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“, на стойност 319 360 лв., от които 65.32% - 208 612 лв. безвъзмездна помощ. Срокът на изпълнение на проекта е 12 месеца, от 29.03.2016 до 29.03.2017 г. Реализацията на проекта ще позволи на предприятието посредством внедряването на нови технологии, да засили икономическата си ефективност, да повиши технологичното си равнище, а оттам - да подобри пазарния си резултат, изразен в по-добри цени за по-високо качество, увеличен обем на производство и услуги при намалено използване на ресурси.

©   1997 - 2018
Gamma Consult