Гама Стор

Гама Стор

ГАМА СТОР - “Болнична аптека и складово стопанство” е предназначен за автоматизирано водене на отчетността в аптечни и други складове на болнични звена, осигуряващи снабдяването и отпускането на медикаменти и материали на здравните заведения, както и другите звена на болниците. Системата позволява да се организира работата на много складове в звената на лечебното заведение с подскладове за различни видове материали: медикаменти, консумативи, санитарни материали, лабораторни консумативи, хранителни и други.

Медикаментите и материалите се водят строго по партиди, с доставни цени и със срок на годност. Продуктът поддържа отчети за прихода и разхода по средни цени за вид медикамент и материал. За всяка партида се поддържа счетоводна сметка и параграф на прихода и разхода, което позволява автоматизирано осчетоводяване на движение на медикаменти и материали. Има възможност за разходване на медикаменти и материали по средни цени.

Системата предоставя възможност за регистриране на прихода, разхода и производството на кръв и кръвни продукти, проследяване на движението на всяка единица кръв или кръвен продукт, както и поддържането на изцяло специфични нужди на вещеви склад.

Системата поддържа неограничено количество отчетни периоди, като тяхната продължителност може да се задава от потребителите. Освен отчетни периоди продуктът поддържа и справочни, които се дефинират като множество последователни отчетни периода. Завеждане, потвърждаване на документи, като извличане на справки може да се извършва само от оторизирани потребители.

Системата разполага с възможности за гъвкава настройка на правата на потребители от администратора на БД. Отпускането на медикаменти и материали може да става по електронен път чрез въвеждане и подписване на искания от болничните звена (отделения). Режимът на потвърждаване на заявките позволява оторизация на изпълнението им от контролиращо лице (заявител, контрол, изпълнител). При потвърждаване на искане и отпускане се изисква въвеждане на парола, както от потребителя, така и от контролиращото лице. Системата позволява завеждане, както на документи за фактически разход на медикаменти и материали, така и за преместване от основен склад в друг (отделения, спешен шкаф, лаборатория и други) с последващо разходване за конкретен пациент или за звеното като цяло. Системата поддържа ограничаване на видимост на наличности в складове и цени на медикаменти и материали от страната на потребители, завеждащи искания.

Поддържа се експорт на данни към други програмни продукти – счетоводство, калкулация, кодиране – и изход към отчети по нозология. Справочната част на системата позволява да се получават отчети за движение на медикаменти и материали с произволна параметризация, зададена от потребителя.

Функционални възможности

Работни места

С програмния продукт има възможност да се работи на следните работни места – Болнична Аптека, Вещеви склад, Хранителен склад, Междинни складове, Кръвна Банка.

©   1997 - 2023
Gamma Consult