Гама Конкурент

Гама Конкурент

ГАМА КОНКУРЕНТ е предназначен за автоматизиране на дейностите, свързани с провеждане на конкурси за възлагане на обществени поръчки, поддържане на „Профил на купувача”, оценяване на оферти, регистриране на договори и следене на доставките по договорите. Подпомага вземането на решение за печеливши позиции на предложени оферти и контролира спазването на цени и количества по доставките по договорите. Системата е съобразена с изискванията на Закона за обществените поръчки (ЗОП). Офертите се оценяват чрез разработени за целта алгоритми, по които се изчисляват оценките на критериите “качество на предлагания продукт”, “единична цена”, “комплексност на предложението”, “срок на доставка”, “срок на отложено плащане”, “коректно партньорство”, “обща стойност на поръчката” и “оторизация”.  

 

Функционални възможности

Системата позволява едновременно да се провеждат неограничен брой конкурси, като конкурсните позиции могат да се организират в отделни групи.

Поддържа се въвеждане и редактиране на номенклатурни списъци (Завършили и текущи конкурси със своите групи; Квалификационни изисквания; Критерии за оценка; Фирми участници в конкурсите; Сключени договори.)

Предоставя се възможност за въвеждане на позициите в поканата за конкурса по възлагане на обществена поръчка, както и последващ експорт в Microsoft Excel на шаблони с данните, които се предоставят за попълване на участниците в конкурса.

Поддържа се възможност за импорт на данни от предварително попълнени в Excel файлове с офертите на фирмите участници в конкурса.

Реализирана е функционалност за извършване на проверка за валидността на предложените оферти от фирмите.

Оценяване на офертите посредством създадени за целта алгоритми. Основно предимство на ГАМА КОНКУРЕНТ е неговата гъвкавост, изразяваща се във възможност за разработване на нови алгоритми за оценяване на офертите по предварителна заявка от клиента.

През 2014г. е реализирана на база изискванията на чл.22 б от ЗОП нова функционалност –  WEB базирано приложение „Профил на купувача”. Приложението има възможност да бъде вградено в съществуващия уеб-сайт на  лечебното заведение. Може да се разположи в съдържанието на сайта, в предварително зададен контейнер, без да се налага да се променя дизайна му. Съдържанието на приложението се зарежда динамично от въведената информация в базата данни на „Гама Конкурент“, без да се налага да се поддържа на второ място специално за целта на публикуването ѝ, като по този начин се спестяват време и усилия.

Данните, които са достъпни отговарят на всички изисквания за поддържане на Профил на купувача, съгласно чл.22б от Закона за обществени поръчки.

В ГАМА КОНКУРЕНТ могат да се поддържат различни типове документи, свързани с провеждане на конкурси за възлагане на обществени поръчки  – Решение за откриване на процедури, Публична покана, Обявление за обществена поръчка, Документация за участие в процедурите, Решение за промяна, Разяснение по документациите за участие, Протокол за съответствие с критериите за подбор, различни видове решения и други. Генерират се широк набор от проверки и предупреждения при липса на задължителни, съгласно съответният тип процедура и етап на провеждане, публикувани документи.

С лесни стъпки, всички създадени документи могат да се публикуват на сайта на лечебното заведение. Разработени са работни екрани за въвеждане на фактури, плащания и гаранции, които намират своето място в Профилa на купувача. Изградена е връзка със счетоводния програмен продукт ГАМА КОНТ по отношение на осчетоводените фактури и направените плащания по Договори и Доставчици. В случай, че ГАМА КОНТ не се ползва могат да се правят справки за плащания по договор, както и да се следят фактурите, въвеждани в складовия програмен продукт ГАМА СТОР. Разработените интеграции позволяват без извънредни  усилия, само въвеждайки оперативните счетоводни данни в счетоводния програмен продукт, да се изпълнят изискванията на чл. 22 б (2) 14 от ЗОП за Публикуване на  „Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания.“

Информацията, публикувана на „Профил на купувача“, е тематично подредена, ясно и прегледно представена, съобразена изцяло с изискванията на ЗОП.

©   1997 - 2023
Gamma Consult