Гама КодМастер

Гама КодМастер

ГАМА КОДМАСТЕР разполага с широк набор от средства за автоматизирано управление на дейности, свързани с регистрация на медицински и немедицински данни за пациент, генерирани по време на престоя му в лечебно заведение за болнична и специализирана доболнична медицинска помощ, както и с множество проверки на валидността и целостта на въведените данни, които осигуряват високо качество и надеждност на изходните данни.

ГАМА КОДМАСТЕР предлага богати възможности за автоматизиране на доболничната/ болничната статистика чрез създаване на широк набор от справки и отчети (над 300) за ръководството на здравното заведение, обхващащи данни за извършените прегледи и процедури, лекуваната нозология, проведените леглодни и преминалите болни в различни разрези, както и да осигури точна и своевременна отчетност към РЗОК, НЗОК, МЗ, РЦЗ и други външни организации, което включва и изискваните от тях периодични отчети.

Програмният продукт може да се използва самостоятелно или съвместно с останалите програмни продукти на Болничната Информационна Система, разработвани от фирмата – Гама МултиЛаб, Гама Диети, Гама Стор, Гама Конкурент, Гама Калк, Гама Конт.

Като резултат от регистрираните в отделните програмни продукти на информационната система данни се получава богат набор от информация за лечението на пациента, която се съхранява и поддържа в системата и която оформя Електронно досие на пациента. Електронното досие съдържа информация за извършени прегледи, консултации, образни, функционални и лабораторни изследвания, както и история на извършените хоспитализации на пациента в лечебното заведение.

Разработена е в съответствие с изискванията за първични медицински и отчетни документи от МЗ и НЗОК, както и на действащите законови и нормативни документи в страната.

Функционални възможности

Работни места

С програмния продукт има възможност да се работи на следните работни места – Регистратура, Медицинска каса, Кабинет, Отделения, Отделение по Образна Диагностика, Операционен блок, Отдел кодиране и статистика.

©   1997 - 2023
Gamma Consult