eng
TgcDBComboGrid

 

TgcDBComboGrid е компонент който е наследен от DBGrid, притежава свойствата на DBGrid, но визуално се държи като падащ списък. Има бутон, който разгъва списъка (фиг 1.) или го свива (фиг.2). Има възможност да се свързва към източник на данни и да визуализира данни от база данни.

фиг.1

фиг.2

Свойства
TgcDBComboGridOptions
dgEditing - Потребителят може да редактира данни използвайки контрола. Свойството се игнорира ако опцията dgRowSelect е включена.
dgAlwaysShowEditor – грид контрола винаги е в режим на редакция. Означава че потребителя не трябва да натиска F2 преди редакция на съдържанието на клетка. За да работи свойството опция dgEditing трябва да е включена също.
dgTitles - появяват се описания на колоните на контрола.
dgIndicator – малък указател се появява в първата колона, като показва кой ред е текущ.
dgColumnResize – позволява да се оразмеряват и местят колоните от страна на потребителя.
dgColLines – появяват се линии между колоните на грида.
dgRowLines - появяват се линии между редовете на грида.
dgTabs – потребителя може да се движи през грида използвайки Tab и Shift+Tab клавиши.
dgRowSelect – потребителят може да избира цял ред или да избира отделна клетка.
dgAlwaysShowSelection - избраната клетка показва че е фокусирана даже контрола да не може да получава фокус.
dgConfirmDelete – при изтриване на ред се появява съобщение за потвърждаване на изтриването.
dgCancelOnExit – когато потребителят излиза от грида от нов ред и няма модификации на реда, новия ред не се записва в източника на данни. Това свойство предпазва да не се записват празни записи.
dgMultiSelect – повече от един ред в контрола може да бъде избран.

Прегледай другите Delphi компоненти
Copyright© Gamma Consult 1997-2012