eng
Гама Лаб

 

Предназначението на програмата е да осъществява автоматизирано управление на дейности, свързани с процеса на регистриране, контрол и установяване на разходите на отделните параклинични услуги, чрез регистриране на извършваните в параклиничните звена на болницата изследвания и процедури, и по този начин да се постигне по-добро използване на ресурсите на параклиничните звена в болницата.
 
Програмата оптимизира процеса за регистриране на клиничните изследвания по заявка от стационарните клиники, амбулаторно-поликлиничните отделения и кабинети, от други здравни заведения, както и по желание на пациентите. Освен контрол по звена и по вид изследвания, заявките включват и вид контингент според неговата икономическа характеристика, разделен в следните групи: районен и специализиран контингент, контингент с платени услуги, за пациенти по абонаментна система и за чужди граждани. Регистрацията се извършва въз основа на използваните форми (бланки) наричани по-нататък за краткост “заявка за изследване”. Те включват данни за пациента, за отделението, за лекаря който изпраща пациента, за клиничната диагноза, за вид на изследването, за получен резултат (качествен, количествен и описателен) и др.
Copyright© Gamma Consult 1997-2012