eng
Гама Конт

 

Модулът е предназначен за автоматизиране на счетоводната дейност.
 
Регистрира първични документи и счетоводните операции за тях. Позволява осчетоводяване на сложни операции, както и редакция и изтриване на некоректно въведени данни. 
 
Отчита стоково-материалните запаси. Подпомага следене движението по материални сметки (приход, разход и наличност) количествено и стойностно, разполага с механизъм за извършване на инвентаризация, печат на съпровождащата документация и автоматично осчетоводяване на резултатите. 
 
Отчита дълготрайните активи (материални и нематериални) – поддържа Инвентарна книга, включваща всички необходими реквизити, автоматично начисляване и осчетоводяване на амортизациите. Модулът предлага набор от справки за следене състоянието на ДА и амортизационните отчисления, както и Данъчен амортизационен план съгласно актуалния Закон за корпоративно подоходно облагане. 
 
Подпомага следенето на вземанията и задълженията с клиенти и доставчици. Предоставя справки за инвентаризация на разплащанията. 
 
Предлага автоматизирано генериране на Дневниците за покупка и продажба по ДДС, Справка-Декларация и запис на магнитен носител, според изискванията на Закона за ДДС. 
 
Предоставя справки за годишните финансови отчети – Баланс, Отчет за паричния поток, Отчет за приходите и разходите, позволяващи настройване според индивидуалния сметкоплан. 
 
Модулът предоставя освен стандартните за счетоводните системи справки (Оборотна ведомост – на синтетично и аналитично ниво, Главна книга, Журнал на операции, Регистрационен дневник) и средства за групиране на различни нива на данните от аналитичните сметки (Аналитична оборотна ведомост по шаблон), според нуждите на потребителите, с цел подпомагане на контрола и анализа на ежедневната дейност. 
Copyright© Gamma Consult 1997-2012