eng
Гама Калк

 

Предназначението на програмния продукт е да съхранява и обработва въведените данни за извършените фактически разходи от всяко от звената в здравното заведение, с цел икономически анализ и оценка на себестойността на произведените продукти – преминал болен, проведени изследвания, леглоден.
Модулът регистрира произвежданите от всички болнични звена междинни и крайни продукти’ вътрешноболничната консумация на междинни продукти и услуги, както и направените за всяко звено фактически преки разходи по типове. 
 
Поддържа методика за оценяване на продукти и услуги на организацията чрез система от относителни тегла по видове разходи и групи продукти. При разпределяне на разходите използва постъпков метод на разпределяне на административно-стопански и обслужващи звена върху тези, който генерират крайните продукти на болницата. 
 
Въз основа на събраните данни се изчислява себестойността на междинните и крайните продукти на болницата, фактическа себестойност на всеки преминал през стационара пациент. Извършва автоматично разпределяне на разходите. 
 
Остойностява всеки преминал през стационара пациент по типове разходи въз основа на следните данни: продължителност на престоя за всяко отделение, извършени оперативни интервенции, извършени диагностични процедури, прегледи и лабораторни изследвания, изписани медикаменти и консумативи за пациента по време на престоя му. 
 
Програмата дава възможност за онагледяване на данните за извършената дейност и изготвянето на различни статистически и финансови анализи и отчети към МЗ и НЗОК. 
 
Използват се данни от следните модули на болничната информационна система: Гама КодМастер, Гама МултиЛаб, Гама Диети, Гама Фарма, Гама Стор, Гама Конт.
Copyright© Gamma Consult 1997-2012