eng
Гама Стор

 

Модулът е предназначен за автоматизиране на дейности свързани с материално снабдяване на ЛЗБП. Регистрира заприходяване, поискване, отпускане и производство на материали и дълготрайни активи. Предназначен е за работа в вещеви складове и отделения, позволява напълно да автоматизира документооборота между тях. Поддържа неограничено количество основни, вътрешни складове и материално отговорни лица. Позволява формализация на правила /права/ за типове материали съхранявани във всеки склад, кореспондентите на склада и типове използвани документи.
 
Следи договорени с доставчици цени, срокове на годност и свършващи наличности на материали. Поддържа специфични национални изисквания към материална отчетност. 
 
Високопараметризуема справочна част позволява дефиниране на сложни сечения от данни и тяхното представяне в различни форми. 
 
Графичен интерфейс на модула е предназначен за работа с материали и ДМА. Gamma Pharma е версията му ориентирана за работа в аптеки. 
Copyright© Gamma Consult 1997-2012