eng
Гама Кръвна Банка

 

Предназначението на модула е да осъществява автоматизираното управление и координация на дейностите, свързани с регистрацията на кръводарителите, кръводаряването, производството на кръв и кръвни продукти, дейностите по диагностика на кръвта и проследяване на движението на всяка единица кръв или кръвен продукт.
 
Целта на модула е да покрие изискванията от наредба No 29 от 19.07.2004 г. за условията и реда за съставяне, обработване, съхраняване и предоставяне на информацията от регистъра по чл. 36 от Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането и за формите на документацията. Издадена от министъра на здравеопазването, обнародвана ДВ, бр. 82 от 21.09.2004 г., в сила от 21.09.2004 г.; както и да автоматизира отчетността към НЦТХ (Национален център по трансфузионна хематология), както и вътреболничната отчетност. 
 
Модулът позволява водене на регистър на кръводарителите, в който освен личните данни да присъства информация за годността на кръводарителя, информация за странични реакции по време на и след кръводаряване, както и информация за редовни кръводарители, които биха могли да бъдат извикани при спешни случаи. 
 
Проследява се всяка единица кръв, резултатите от диагностиката и, произведените кръвни продукти, физическото им местонахождение, дали са готови за клинична употреба, срока им на годност, данните за кръводарителя и реципиента. 
 
Пазят се данни за всички проведени изосерологични и имунохематологични изследвания.
Copyright© Gamma Consult 1997-2012