eng
Гама МултиЛаб

 

Предназначението на модула е да осъществи автоматизирано управление на дейности, свързани с процеса на регистриране, контрол и установяване на разходите на отделните параклинични услуги и по този начин да се постигне автоматизирано съхранение на резултатите, прилагането им в електронно досие на пациента, по-добро използване на ресурсите на параклиничните звена в болницата.
 
Модулът регистрира извършваните изследвания и процедури, в следните лабораторни звена на болницата: клинична лаборатория, микробиологична лаборатория, патолого-анатомия, както и ако има обособени звена като имунологична лаборатория, токсикохимия, серология, микология, паразитология и вирусология. 
 
Данните, които се регистрират са част от медицинското досие на пациента. Връзката е двустранна, при подходяща ауторизация, от лабораторния модул има видимост на данните за приема, поставената диагноза и провежданият курс на лечение, както и данни от предишни посещения на пациента в болничното заведение. 
 
Заявките за изследване могат да се получават както по електронен път, така и на хартиен носител (по избор на лечебното заведение). Пробите могат да бъдат описани на мястото, на което се вземат ( в болничните отделения, кабинети или самата лаборатория). Бар-кодирането на контейнера съдържащ спесимена и автоматичното изчитане и отнасяне на пробата към пациента, води до по-голяма сигурност и точност на резултатите. Връзката с лабораторната апаратура също намалява възможността за допускане на неточности, както и облекчава работата на звената с голям обем на дейност. 
 
Автоматизирано е изготвянето на искове към НЗОК за заплащане на извършените изследвания по договор. 
Copyright© Gamma Consult 1997-2012